ammar

הר’ שושן עם הראשון לציון הרה”ג משה שלמה עמאר שליט”א.

3

תעודת כושר לכהונה כרב יישוב מאת הרה”ג הראשון לציון
הרב בקשי דורון זצ”ל והרבנות הראשית לישראל.

recomendation3

המלצה מאת הראשון לציון הרה”ג אליהו בקשי דורון זצ”ל.

תעודת הסמכה כללית מהרבנות הראשית לישראל בחינות בנושאי הלכה כלליים והלכות סת”ם

recomendation1
recomendation

המלצה מאת הרה”ג אברהם דב אוירבך זצ”ל אב”ד טבריה.
“הריני להכיר ולהוקיר את האברך הנעלה….הר’ מימון שושן שליט”א אשר גדל בישיבות הקדושות בארה”ק והנני מכירו מקרוב זה כמה שנים…וכבר הוסמך לרבנות ע”י הרב הראשי לישראל הראשל”צ…וראוי לשמש בתפקידי רבנות….”

4

תעודת הסמכה לרבנות מאת הרה”ג לוי ביסטריצקי זצ”ל רב העיר צפת.
“מוה”ר מימון בן ר’ דוד למשפחת שושן…אשר משחר נעוריו למד בשקידה מופלאה וראה ברכה בעמלו….וחפץ ה’ בידו הצליח לעלות במעלות התורה…ורשאי לעמוד בראש קהילה בישראל…”

44

סמיכת חכמים מאת הרה”ג שלום לוי זצ”ל רב העיר קריית שמונה.
“הנ”ל בא לפניי עם אישורים רבים המעידים על השכלתו התורנית הרחבה…וכבר עטרוהו הגדולים ממני בדברי שבח ותעודות סיום על הלכות שונות בסת”ם…וברבים מחלקי שולחן ערוך”.

77

תעודת הסמכה “יורה יורה” מאת הרה”ג מרדכי דיעי שליט”א רבה של חצור הגלילית.
בא אלי הרב מימון שושן בן דוד הי”ו…ושוחחתי עמו בהלכות איסור והיתר. וענה לי הן הן ועל לאו לאו כדין וכהלכה, על כן אף ידי  תיכון עמו ואומר לו יורה יורה”.

66

תעודת כושר מאת הרה”ג שמואל אליהו שליט”א רב העיר צפת.
“בא אלי הרב מימון שושן ובידו מכתבי המלצה וסמיכה מגדולי הרבנים וכתבו לו-יורה יורה, וגם אני דיברתי איתו וראיתי שהוא מלא יראה ואהבת ה’ ועסק כמה שנים בכולל….
רב יישוב מאת הרה”ג הראשון לציון הרב בקשי דורון שליט”א והרבנות הראשית לישראל.”

2

 “
כשיהודי פשוט
מנשק את חוטי הציצית שלו
הדבר יקר במרומים
יותר מהקילוסים הנעלים ביותר
של המלאך מיכאל

(הבעל-שם-טוב)